W Holandii przepisy prawa administracyjnego są zazwyczaj zawarte w odrębnych ustawach. Istnieje jednak jedna ogólna ustawa o prawie administracyjnym („Algemene wet bestuursrecht” lub Awb), która ma zastosowanie zarówno do wydawania decyzji administracyjnych, jak i do kontroli sądowej tych decyzji w sądach. Na podstawie Awb obywatele mogą sprzeciwić się decyzji („besluit”) wydanej przez organ administracyjny („bestuursorgaan”) w ramach administracji i wystąpić z wnioskiem o kontrolę sądową w przypadku przegrania sprawy.

W przeciwieństwie do Francji czy Niemiec, w Holandii nie ma specjalnych sądów administracyjnych pierwszej instancji, ale zwykłe sądy mają „izbę” administracyjną specjalizującą się w administracyjnych postępowaniach odwoławczych. Sądy apelacyjne w sprawach administracyjnych są jednak wyspecjalizowane w zależności od sprawy, ale większość administracyjnych odwołań kończy się w dziale sądownictwa Rady Stanu (Raad van State). O prawniku więcej znajdziesz: prawnik w Szczecinie.

prawnik

Prawnik w Szczecinie – co należy zrobić przed skierowaniem sprawy do sądu

Przed skierowaniem sprawy do sądu obywatele muszą zazwyczaj najpierw zgłosić sprzeciw wobec decyzji organowi administracyjnemu, który ją wydał. Nazywa się to „bezwaarem”. Procedura ta umożliwia organowi administracyjnemu samodzielne korygowanie ewentualnych błędów i jest wykorzystywana do filtrowania spraw przed wniesieniem sprawy do sądu. Czasami zamiast bezwaaru używany jest inny system zwany „administratief beroep” (odwołanie administracyjne). Różnica w stosunku do bezwaaru polega na tym, że brzęczyk administracyjny jest składany w innej instytucji administracyjnej, zwykle wyższej rangi, niż instytucja administracyjna, która wydała pierwotną decyzję. Pikieta administracyjna jest dostępna tylko wtedy, gdy prawo, na którym opiera się pierwotna decyzja, wyraźnie to przewiduje. Przykładem może być sprzeciw wobec biletu drogowego u pełnomocnika rejonowego („officier van justitie”), po którym od decyzji można się odwołać do sądu.

Pomożemy w przygotowaniu pism procesowych w każdej sprawie

Ponadto Holenderska ustawa ogólna o prawie administracyjnym (GALA) jest raczej dobrym przykładem prawa procesowego w Europie.
W Szwecji istnieje system sądów administracyjnych, który rozpatruje wyłącznie sprawy z zakresu prawa administracyjnego i jest całkowicie oddzielony od systemu sądów powszechnych. System ten składa się z trzech szczebli: 12 okręgowych sądów administracyjnych jako szczebel pierwszy, 4 administracyjne sądy apelacyjne jako szczebel drugi oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Szwecji jako szczebel trzeci.
Sprawy migracyjne rozpatrywane są w systemie dualistycznym, skutecznie w ramach systemu ogólnych sądów administracyjnych. Trzy z sądów administracyjnych pełnią rolę sądów migracyjnych, a Administracyjny Sąd Apelacyjny w Sztokholmie pełni funkcję Migracyjnego Sądu Apelacyjnego.